begrip

individuele bijzondere financiering

begrip uitgelegd

Door onze redactie
 
Word nu ook lid!
banner
Al 12449 leden! Word lid om je bedrijf te promoten, berichten te posten en deel te nemen aan events.
 NIB Capital Bank N.V. verstrekt (individuele) bijzondere financiering in de vorm van krediet of (staats)garantie aan ondernemingen die niet op een andere wijze en/of op aanvaardbare voorwaarden kunnen voorzien in hun financieringsbehoefte. Bijvoorbeeld omdat de (huis)bankier onvoldoende zekerheden aanwezig acht om de bestaande financiering van de onderneming uit te breiden. In dit soort gevallen kan de regeling Bijzondere Financiering wellicht uitkomst bieden. De regeling biedt aan NIB Capital Bank de mogelijkheid een krediet of een garantie onder gedeeltelijke staatsgarantie te verstrekken. Welke ondernemingen kunnen hiervoor in aanmerking komen? (Individuele) bijzondere financieringen kunnen worden verleend aan ondernemingen (of natuurlijke personen) die in Nederland een bedrijf uitoefenen of gaan uitoefenen. Wel moet een dergelijke onderneming een continuïteitsperspectief hebben (levensvatbaar zijn) en in principe rendabel (of rendabel te maken) zijn. Daarnaast moet de onderneming beschikken over een goed management. Tenslotte moet er een financieringsprobleem zijn dat niet op een andere manier kan worden opgelost dan door middel van een gedeeltelijke staatsgarantie. Kredietvoorwaarden De omvang van een (individuele) bijzondere financiering wordt van geval tot geval bepaald; de minimaleomvang van een (individuele) bijzondere financiering bedraagt EUR 1 miljoen. Ook de looptijd wordt van geval tot geval bepaald doch deze zal in het algemeen liggen tussen de drie en tien jaar, ofschoon langere looptijden niet zijn uitgesloten. De gehanteerde rente komt overeen met het op het moment van kredietverlening geldende cost of fund,verhoogd met een aan de hand van de uiteindelijke risicobeoordeling nader vast te stellen opslag hierop. Doel hiervan is dat een marktconforme rente ontstaat. In het algemeen kan worden gekozen voor een vaste rente gedurende de gehele looptijd van het krediet of voor een rente-aanpassing tot de dan geldende B.F.-rente halverwege. In principe worden voor (individuele) bijzondere financieringen zekerheden gevraagd. Aangezien echter een(individuele) bijzondere financiering alleen verstrekt kan worden als andere financieringsmogelijkheden niet (meer) voorhanden zijn, zal steeds van geval tot geval bezien moeten worden of - en zo ja welke - zekerheden nog beschikbaar zijn. Algemene voorwaarde is voorts dat bij het verlenen van een (individuele) bijzondere financiering de door de huisbankier verstrekte faciliteiten moeten worden gehandhaafd en niet mogen worden teruggebracht naar een lager niveau. Tenslotte is het mogelijk aanvullende voorwaarden aan een (individuele) bijzondere financiering te verbinden. Van geval tot geval wordt bezien of dit nodig is.   Hoe dient u een aanvraag in? Dit is mogelijk door een telefoontje naar NIB Capital Bank. Op basis van een eerste al dan niet telefonisch gesprek met een van onze accountmanagers wordt bezien of het indienen van een aanvraag een kans van slagen heeft. In dat gesprek komt ook aan de orde de informatie waarover wij dienen te beschikken teneinde uw aanvraag te kunnen beoordelen. Deze informatie bestaat in ieder geval uit de accountantsrapporten en/of jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren, prognosecijfers, eventuele tussentijdse cijfers, een overzicht van de door uw huisbankier verstrekte faciliteiten en de daaraan verbonden zekerheden, een omschrijving van uw plannen en een beschrijving van uw onderneming. Aan de hand van deze informatie plus eventueel nader door NIB Capital Bank gevraagde gegevens stellen wij het gebruikelijke kredietonderzoek in. Bij een positieve beslissing op de aanvraag brengt NIB Capital Bank vervolgens de kredietofferte uit. Voor de uitvoering van de regeling Bijzondere Financiering is een jaarlijks nader te bepalen plafond beschikbaar. Bij toewijzen van (individuele) bijzondere financieringen is het moment van het indienen van een (complete) aanvraag dan ook in principe bepalend.  

Bron: StartendeOndernemers.nl redactie.